Pedagogisch project

Als je kiest voor RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen, waar kies je dan voor? Je ontdekt het hier.

Lyceum OLV Vlaanderen maakt deel uit van de Katholieke Scholengroep RHIZO. Als RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen delen we de missie van de Katholieke Scholengroep RHIZO. Gebaseerd op respect en betrokkenheid biedt RHIZO inspirerend onderwijs aan dat jonge mensen ertoe aanzet om democratisch burgerschap op te nemen in de samenleving, om hun talenten te ontplooien en om sterk in het (samen)leven te staan.

Om deze missie op zijn eigen wijze te realiseren wil RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen een school zijn …

 • … met een aanbod voor leerlingen van het eerste tot en met het zesde jaar;
 • … met een aanbod van studierichtingen met een hoog abstractieniveau;
 • … met een pedagogisch project waarbij het team, de leerlingen en de ouders in cocreatie inzetten op een respectvolle, hartelijke en warme omgeving, waar iedere dag gewerkt wordt aan een verbindende (leer- en leef)omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en uitgedaagd wordt om te groeien in kritisch denken, creativiteit en empathie. Zo willen we onze leerlingen voorbereiden op een diverse samenleving, waarin zij als volwassenen verbinding willen maken én verantwoordelijkheid willen opnemen in de uitbouw ervan tot een nog meer solidaire gemeenschap.

Daarom willen we met warme’ zorg inzetten op leren leren, leren kiezen en leren leven.

2015 Lyceum X1 1625

Leren leren

Waarbij leerlingen voor wie abstract-theoretisch onderwijs een goede biotoop is, alle kansen moeten krijgen om zich ten volle te ontwikkelen. Hierbij zijn activerend en innovatief onderwijs kernbegrippen. We willen leerlingen ondersteunen om de competenties en talenten die ze hebben ten volle te ontwikkelen. Dit ondersteunen situeert zich op diverse niveaus, gaande van een fase 0 (door vak- en klassenleerkrachten) over een niveau van verhoogde ondersteuning tot externe ondersteuning. Waar nodig komen we in overleg tot een begeleidingsplan waarin duidelijke afspraken gemaakt worden ter ondersteuning van de leerling.

Waarbij leerlingen uitgedaagd worden tot net dat ietsje meer …’. Naast intellectuele ontwikkeling zijn ook culturele, sportieve, spirituele en sociale ontwikkeling heel cruciaal in de integrale ontwikkeling van onze leerlingen. Vanuit die verschillende invalshoeken willen we onze leerlingen aanzetten tot kritisch denken, gedurfde verbeelding en empathisch vermogen, om hen zo voor te bereiden op een kleurrijk en zinvol leven.

Waarbij leerlingen niet alleen de kennis van een vak overgedragen krijgen, maar ook en vooral de passie’ voor een vak. Bij het overbrengen van die passie speelt de leerkracht een bijzondere rol. Vanuit de overtuiging dat de bezieling van de leerkrachten de kern van het onderwijs vormt, willen we ook inzetten op de kracht van de leerkracht.

2017 Lyceum O5B7345

Leren kiezen

Waarbij leerlingen niet alleen ondersteund worden bij het maken van de juiste studiekeuze, maar nog veel meer bij het maken van de juiste levenskeuzes’. Aan welk soort samenleving wil de leerling mee helpen bouwen? Net zoals wij een DIALOOGSCHOOL willen zijn in de breedste betekenis van het woord, willen wij onze leerlingen laten groeien en bloeien, tot zij de bouwers worden van een DIALOOGSAMENLEVING.

Leerlingen laten groeien tot bouwers van een dialoogsamenleving veronderstelt dat verbinding’ en respect’ kernwaarden zijn in onze school, als oefenterrein voor het latere leven. Om een respectvolle en verbindende leer- en leefomgeving te creëren die ervoor zorgt dat leerlingen sterk genoeg staan om in de veelheid van meningen en visies de juiste keuzes te maken met respect voor de keuzes van anderen, willen we inzetten op:

 • een debatcultuur, om zo de leerlingen te prikkelen en uit te dagen om een eigen mening en visie te ontwikkelen;
 • een cultuur van inspiratie, waardoor leerlingen de ruimte krijgen om een kritische, creatieve mening en visie te ontwikkelen;
 • Een luistercultuur, om zo de leerlingen de kans te geven om hun eigen mening en visie af te toetsen;
 • een cultuur van diversiteit, om zo de leerlingen de kans te geven om te proeven van een diversiteit aan meningen/​visies/​overtuigingen;
 • een cultuur van sociaal en innovatief ondernemen, om zo onze leerlingen te stimuleren tot sociaal engagement en innovatief ondernemerschap;
 • een experimenteercultuur, om zo de leerlingen de ruimte te geven om te falen, te vallen en weer op te staan, een ruimte voor kwetsbaarheid en om te kunnen groeien in kwetsbaarheid.
2017 Lyceum O5B7296

Leren leven

Vanuit visie dat de school hét oefenterrein bij uitstek is van het echte’ leven, kiezen we ervoor een school te zijn:

 • met een herstelgerichte aanpak, waarbij leerlingen kansen krijgen, omdat leren uit kansen’ een doorleefde vorm van leren is;
 • met een oplossingsgerichte aanpak, waarbij leerlingen aangeleerd worden om problemen op te lossen’;
 • met een duidelijk doorgepraat sanctiebeleid, waarin de begeleidende component evenwaardig is met de ontradende component, waardoor leerlingen duidelijke grenzen aangeboden krijgen, grenzen die geduid worden en bij leerlingen afgetoetst worden;
 • met een talentgerichte en motiverende aanpak, waarbij leerlingen benaderd worden vanuit hun mogelijkheden en niet vanuit hun tekorten;
 • met een open cultuur, met een blik op de samenleving, een brede’ school die verbindingen wil slaan ook met andere contexten dan die die haar vertrouwd zijn, waarbij leerlingen de kans krijgen om over de muurtjes te leren kijken;
 • met een open deur, een lage drempel als uitnodiging tot betrokkenheid, betrokkenheid van ouders, waarbij de school niet enkel gepercipieerd wordt als het toegangsticket voor hoger onderwijs (‘puntenfabriek’), maar vooral ook als een toegangsticket voor het leven (‘droomfabriek’), waar leerlingen, school en ouders samen in geïnvesteerd hebben;
 • met kansen tot inspraak, participatie en verantwoordelijkheid. Dat veronderstelt een omgeving waar we als team leerlingen durven en willen vertrouwen en waarbij aan leerlingen experimenteerruimte wordt gegeven.

Dit is de school waar we met volle goesting samen aan willen bouwen!