6 Economie-wetenschappen

aso

Lees de volledige infobrochure

Klik hier om de volledige brochure te lezen!
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

De logische vooropleiding in de tweede graad is de richting Economie. Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar individueel te bekijken.

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: economie en wetenschappen. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.

De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor zeer ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, waar er eigenlijk geen keuzebeperkingen zijn. Suggesties op bachelorniveau zijn: handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg … Maar ook op masterniveau zijn er verschillende mogelijke doorstroomrichtingen: economische en toegepaste economische wetenschappen en verkeerskunde, medische en paramedische wetenschappen …

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid … De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.

In het deelvak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (bv. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen …);
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen …);
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

De component wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fysica (in mindere mate wiskunde en aardrijkskunde). Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Deze studierichting bouwt verder op een voorkennis economie. Als economie voor jou een nieuw vak is, dan volg je op het einde van de zomervakantie de instapcursus.

Schrijf je nu in

Je bent nog niet ingeschreven? Geen paniek! Ontdek hier alles wat je moet weten om in te schrijven.

Ja, ik wil inschrijven